top of page

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-58D_CC781905-58AYD_cc781905-58AYD_cc781905-58cd

1)עבור התשלומים המפוקחים שלך, התקן את האפליקציה "TODO PAGO" מהאתר הרשמי iTCommMedi@ באתר המאובטח SSL https://www.itcommmedia.com/

2)עליך להירשם באפליקציית TodoPago.

3)כדי לבצע את התשלום, אתר את הסמלTodoPago MARKETand then טכנולוגיen      listado de tiendas busque iTCommMedi@ o use el buscador tecleando ITCM. 

  בחרIT COMMMEDIA TEGUCIGALPAוהצב שם את הנתונים שהאפליקציה מבקשת ממך לבצע    לתשלום שלך.

4)שלח לנו באמצעות WhatsApp +50431940777 תמונה של אמצעי התשלום בשימוש שלך, המכסה אותו חלקית עם ה-DNI שלך (מסמך זיהוי רשמי) ולכידת הוכחת התשלום שהתקבלה על ידי מערכת TodoPago.

 ITMARKET

איזה חיבור טוב!

חבילות אינטרנט והשקעות, מחשבים ניידים וניידים

bottom of page