top of page

חוזה

                                             חוזה פרופורמה לשירותים 
אות WIFI
IP ציבורי (אינטרנט ו-VPN עבור חברות ומוסדות פיננסיים, עסקים קטנים ובינוניים חינוכיים וכו')
טלויזיה
מרשתת
שירותים שונים (עננים, אירוח אתרים ודומיינים)

 חוזה לאספקת שירותים עבור: (ציין כאן את סוג השירות עליו חוזה הלקוח)_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_5cf58

iTCommMedia Latam ו-THE CLIENT, הסכימו להתקשר בחוזה זה לאספקת שירותי SEÑAL 5Ghertz, בהתאם לחקיקה של הרפובליקה של הונדורס, על מנת לקבוע את הסעיפים והתנאים שלפיהם השירותים יינתנו, ב- האופן הבא:
1. מטרות החוזה. iTCommMedia Latam והלקוח, מסכימים שהראשון יספק לאחרון את שירותי 5Ghertz WIFI SIGNAL, להלן "השירות", שני הצדדים כפופים לחוזה זה.
2. שימוש בשירותים. הלקוח מתחייב להשתמש בשירות רק למטרות חוקיות ולא להשתמש בשירותים למטרות אחרות מאלו שנקבעו.
3. מחירים וחיובים: המחירים שעל הלקוח לשלם מדי חודש ל-iTCommMedia Latam והחיובים שנוסחו מפורטים בחוזה זה ושהלקוח מצהיר שהוא מודע להם.
iTCommMedia Latam שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים שחוזה הלקוח בהתאם להוראות החקיקה הנוכחית במקרה של כל שינוי בתעריפים iTCommMedia Latam תודיע על כך בתקשורת ההמונים לפני החלתה.
4. חשבוניות ותשלום: הצהרת חשבון נזילה תונפק מדי חודש ביום מסוים, שייקרא תאריך הפסקה, אותו יש לשלם במטבע הלאומי (של המדינה שלך) לפני היום ____5___ בכל חודש.
הלקוח ישלם ל-iTCommMedia Latam: א) התשלום החודשי עבור השירותים הניתנים, לרבות החיובים עבור שירותים נוספים שחוזה. ב) כל שירות נוסף אחר שהוסכם עם iTCommMedia Latam, כגון ציוד נוסף, שירות הובלה באינטרנט, טלפוניה VOIP, כמו גם שירותים אחרים. ג) עלות התקנה והפעלה שתצוין בבקשת השירות. ד) במקרה של אובדן או נזק על ידי הלקוח של הציוד שנמסר, על הלקוח לשלם עבורו על פי התעריפים המוגדרים על ידי iTCommMedia Latam ו) החיוב החודשי יישלח לכתובת עליה מסר הלקוח ואם עבור כל הסיבה לכך שהלקוח לא יקבל את דוח החשבונות שלו בחודש מסוים, אחריות התשלום לא תשוחרר, מה שמאלץ את עצמו לבקש זאת ישירות למחלקת שירות הלקוחות של iTCommMedia Latam כדי להימנע מפיגור בחשבונו. כמו כן, מובן ששינויי כתובת שלא נמסרו ל-iTCommMedia Latam אינם פוטרים את הלקוח מתשלום בזמן של השירות.
5. מקום התשלום: התשלומים חייבים להתבצע בנקודות המכירה או במשרדי iTCommMedia Latam או בבנקים או במוסדות אחרים המורשים לכך על ידי iTCommMedia Latam, וכן באמצעות הטלפון הסלולרי דרך המוקד הטלפוני באמצעות כרטיס חיוב ואשראי כלול. ישירות מהחנות המקוונת בכתובת www.itcommmedia.com/.
6. תשלומים בצ'קים: כאשר התשלום בגין כל רעיון נעשה בהמחאה ללא כספים מספקים או שיקים כאמור נדחים, מתחייב הלקוח לשלם במזומן את הסכום המגיע לו בתוספת חיוב של 1% מערך השיק. במקרה של חזרתיות, iTCommMedia Latam מוסמכת לגבות את התשלום שנשלח בקוד המסחרי של מדינת הלקוח.
7. השפעות אי תשלום: בכל מקרה, הלקוח מחויב לשלם את חשבוניותיו עבור שירותים או ציוד לפני או לפני מועד הפירעון של חשבוניותיו, ללא קשר לסכום. כל עיכוב או הפרה של התחייבויות הלקוח יזכה את iTCommMedia Latam להשעות את השירות בפיגור וכל שירות אחר שיש ללקוח על שמם, ללא צורך בהודעה מוקדמת. חיבור מחדש או שיקום, לפי המקרה, של כל שירות שהושעה יגרור תשלום עבור החיבור האמור בהתאם לתקנה הנוכחית שצוינה על ידי CONTATEL.
8. מקום התקנה ותנאים: תקופת התקנת השירות תהיה 72 שעות מיום בקשת השירות. התקנת השירות המבוקש בחוזה זה כפופה לכיסוי iTCommMedia Latam בתחום ההתקנה, אחרת, תקבל הודעה מיידית על תאריך התכנון מחדש של הרשת והתאריך הסביר להתקנה. במקרה שההתקנה לא תתבצע בזמן הקבוע בסעיף זה, על iTCommMedia Latam להחזיר את הסכום ששולם על ידי הלקוח לפי המוגדר בסעיף השביעי באופן ספציפי ביחס להחזר הכסף.
9. החזר כספי: החזר הכסף יבוצע רק במקרים הבאים: א) אם הלקוח יחליט, לאחר חתימת החוזה, להשעות את הזמנת ההתקנה לפני התקנת השירות. ב) אם ההתקנה בבית משותף, דירות או בניינים טעונה היתר מוקדם מהבעלים או המנהל שלו, מבלי שההיתר עבר טיפול ואישור כדין. תקופת החיוב המינימלית היא חודש מיום הפעלת השירות. אם מסיבה כלשהי הלקוח יחליט לסיים חוזה זה לפני תום תקופה זו, יחולו הוראות הסעיף הרביעי בהתייחס לתקופת החיוב. וכן ד ) החזרת יתרות לפי שווי הלקוח תתבצע שלושים (30) ימי עסקים לאחר הבקשה, כל עוד אין יתרות חובות והציוד יוחזר ל-iTCommMedia Latam על ידי הלקוח או עד שוויו של אותו הלקוח אם הלקוח לא מחזיר אותו
10. תקופת החוזה: לחוזה זה יהיה תוקף שנקבע על ידי iTCommMedia Latam, אשר הוקמה בחלק הקדמי של חוזה זה, חוזה זה יחודש אוטומטית לתנאים שווים לתנאים שסוכמו, אלא אם כן אחד הצדדים יביע ביטוי פורמלי ובכתב לאחר רצונו לבטל לפחות שלושים יום קלנדרי לפני מועד התפוגה, ועל הלקוח לשלם את כל הסכומים המתאימים.
11. סיום מוקדם: אם הלקוח יסיים את החוזה מוקדם, מרצונו או בעל כורחו, לפני תקופת המנוי לשירות, הלקוח מתחייב לשלם ל-iTCommMedia Latam את הסכום המקביל עבור הוצאות הנהלה.
12. השעיה של השירות: iTCommMedia Latam רשאית להשעות זמנית את השירות או לסיים את החוזה ללא כל אחריות או חיוב מכביד כלפיו וללא צורך בהכרעה שיפוטית, וכתוצאה מכך, להשעות סופית את השירות במקרים הבאים:
א) אם הלקוח מפר את התנאים וההתניות של חוזה זה;
ב) אם השימוש שהלקוח עושה בשירות מסכן את שלומם של אנשים או רכוש או משתמש בו למטרות פליליות או בלתי חוקיות אחרות;
ג) אם המידע שמסר הלקוח ל-iTCommMedia Latam שקרי או שגוי;
ד) אם חלו עיכובים בתשלום על ידי הלקוח של חודש;
ה) אם קיימת מחדל מצד הלקוח בתשלום כל סכום מתאים ל-iTCommMedia Latam;
ו) אם הלקוח משתמש בשירות למטרות בלתי חוקיות או באופן המנוגד לחוק המסגרת של תחום התקשורת או כל חוק או תקנה אחר.
13. סיום או ביטול החוזה: להלן עילות לביטול החוזה:
א) הפרה של חלק מהסעיפים שנקבעו בחוזה זה, במיוחד אלה המתייחסים לעמלות ותשלומי לקוחות.
ב) אם השירות או הציוד המסופקים על ידי iTCommMedia Latam משמשים למטרות שאינן של שימוש חוקי ורגיל בתקשורת.
ג) אם התיעוד והמידע שמסר הלקוח שקריים.
ביטול החוזה מכל סיבה שהיא, אינו פוטר את הלקוח מאחריות לתשלום החיובים הבולטים לטובת iTCommMedia Latam עבור שירותים שניתנו לפני מועד הביטול.
14. שינוי במדיניות התכנות וההעברה: iTCommMedia Latam אינה אחראית, ואין להבין זאת כהפרה של חוזה זה, ליישום שינויים או שינויים חד-צדדיים בתכנות שלה ובמדיניות השידור שלה, כבול לסיבות של שינויים או שינויים ב מדיניות השידור או בשידור והנפקה על ידי חברות ספקי האותות וכן מטעמים של עמידה בשיטת המשפט הנהוגה במדינה, בין היתר. בתגובה לתגובה זו, iTCommMedia Latam תודיע ללקוח על השינוי בין באמצעות תוספות בחשבוניות או בקבלות או באמצעים אלקטרוניים שצוינו על ידי הלקוח או באמצעות הודעות באתר www.apeironhonduras.com, או הודעות בערוץ חדשות בטלוויזיה. . לאחר יישום השינוי או השינוי, ללקוח תהיה הזכות להחליט אם להמשיך להתקשר בשירותים המסופקים על ידי iTCommMedia Latam או לא. במקרה של החלטה שלא להמשיך להתקשר בשירותים בתוך תקופה של חמישה ימים קלנדריים לאחר יישום השינוי או השינוי, על הלקוח להתייצב בכל אחת מהחנויות המורשות של iTCommMedia Latam על מנת לבצע את סיום החוזה. נרשם. לאחר תקופה זו, מבלי שהלקוח השלים את החוזה החתום. iTCommMedia Latam תבין שהלקוח מקבל את התנאים החדשים ואת השינויים שיושמו.

 15. הרשאה להתקנה, סקירה והסרה: א) iTCommMedia Latam מתחייבת להתקין את ציוד SEÑAL 5Ghertz בכתובת שצוינה על ידי הלקוח _51798 חוזה שירות, לאחר שבקשת השירות אושרה. ב) כאשר בקשת השירות תאושר, iTCommMedia Latam תתכנת את התקנת הציוד לקליטת אות SEÑAL 5Ghertz והפעלתו לאחר מכן, יש להסיר מהמערכת כל תוכנית או תוכנה המונעת התקנה נכונה של השירות לפני הפעלת תהליך ההתקנה, ג) הוא מוגדר כ"ציוד התקנה"  required כדי לחבר את הציוד. כל חומר מחוץ למה שמוגדר כאן הדרוש להתקנה האמורה ישולם בנפרד על ידי THE CLIENT ככל שירות נוסף שיתבקש. הלקוח מובן כי כל הציוד והאביזרים שלו הם רכושה של iTCommMedia Latam, . ד) עלות ההתקנה של SEÑAL 5Ghertz   כלולה במחיר המנויים למעט מקרים של התקנות או מכשירים נוספים, ובמקרה זה יש לשלם בנפרד את העלות הנוספת שסוכמה בעבר על ידי ה-CLIENT . ה) הלקוח מאשר לאנשי iTCommMedia Latam או קבלנים מורשים שיזוהו כדין לבצע את כל ההתקנות, התיקונים והאימותים הדרושים לשירות המוסכם, של הרשת הפנימית של הנכס/ים שבהם הוא יהיה. מותקן. הנך מסכים כי התקנת השירות המוסכם מותנית בעמידה בהמלצות שצוין על ידי הטכנאי. הלקוח שאינו מסכים לבדיקה או להמלצות הטכניות מקבל כי iTCommMedia Latam לא תתקין את השירות וכי ההתקשרות תבוטל לאלתר, ועל iTCommMedia Latam להחזיר רק את הכסף שהלקוח מסר במסגרת התקופה שנקבעה ב חוזה זה בהתאם לסעיף השביעי של חוזה זה.
16. כשל בשירות: iTCommMedia Latam אינה לוקחת על עצמה כל אחריות להפרעות שירות שנגרמו מסיבות של כוח עליון או אירוע מקרי, התקלות יתוקנו בהקדם האפשרי ובשקידה מרבית על ידי iTCommMedia Latam, מתוך הבנה שהלקוח יעשה זאת. להמשיך להיות אחראי לתשלום עבור השירות או החבילה שחוזה.
17. תוכן תכנות, אחריות: הלקוח המבקש את שירותי iTCommMedia Latam, עושה זאת באחריותו ומאשר ל-iTCommMedia Latam להמשיך בהתקנתו, תוך שחרור החברה מכל אחריות, ביחס לתוכן בסופו של דבר. משדר. כמו כן חלה עליהם החובה למנוע מקטינים לצפות בתוכניות שאינן מתאימות להם.
18. חיבור ציוד: iTCommMedia Latam מחויבת רק לחבר את הקישור עם הלקוח ובמקרה של התקשרות שירותים נוספים לבסיסי, iTCommMedia Latam מחויבת לחבר רק את הממיר או המאפנן המתאים ואינה אחראית לחיבור ציוד, אביזרים שיש ללקוח, שבגינה על הלקוח להתקשר לטכנאי האמין שלו.
19. עובדות המשחררות את iTCommMedia Latam מאחריות כלפי הלקוח: א) חובתה של iTCommMedia Latam לספק את השירותים המוסכמים בהסכם זה תהיה כפופה, מהתקנת השירות במקרה שלא ניתן להתקין את השירות המוסכם וכן הסיבות מיוחסות ל-iTCommMedia Latam, היא תהא רק באחריות להחזיר את הכסף שהתקבל ללקוח, אשר לא יוכל לגבות נזק או הפסד כלשהו, ב) באותו אופן, iTCommMedia Latam אינה לוקחת על עצמה כל אחריות עבור גישה בלתי חוקית או בלתי מורשית על ידי הלקוח שצדדים שלישיים יכולים לעשות במחשב שלך, וגם לא עבור הסכומים שאתה מחויב עקב הגישה האמורה. ג) iTCommMedia Latam, אינה רשאית להשעות זמנית את אספקת השירות מסיבות של תיקון או תחזוקה של הציוד, ללא כל אחריות מצדה כלפי הלקוח או צדדים שלישיים, ד) iTCommMedia Latam חופשית מכל אחריות או תביעה, בגין השעיית שירותיה, כאשר אלו מקורם בפעולות מנהליות, צו בית משפט או כל רשות מוסמכת אחרת, כוח עליון, עומס מופרז בלתי צפוי, אחריות של צד שלישי, כל עוד אין מדובר בפעולות המיוחסות רק ל-iTCommMedia Latam או לפקידיה. ye ) iTCommMedia Latam חופשיה מכל אחריות לניתוק או לאיכות ירודה של האות או כאשר הלקוח עשה מניפולציות על הציוד   ועל החיבורים שנעשו על ידי iTCommMedia Latam.
20. מסירת זכות: הלקוח רשאי להמחות את זכויות השירות לצדדים שלישיים שלגביהם עליו להגיש בקשה בכתב, כל עוד ההמחאה האמורה לא תגרום נזק ל-iTCommMedia Latam והלקוח החדש עומד בדרישות שנקבעו על ידי iTCommMedia Latam. והיא שומרת לעצמה את הזכות להעריך את האשראי ובכך להסמיך אותו או לא כלקוח. במקרה של קבלה, על הלקוח המקצה לבטל את החשבוניות ממתינות לתשלום בתוספת החיובים שנצברו עבור השירותים בהם נעשה שימוש שטרם חויבה ביום ההקצאה ולאחר תשלום החוב הכולל, יימשך הפורמליזציה של המחאת הזכויות.
21. ויתור: הלקוח מקבל כתשלום וביתרת הסכומים שהוצגו על ידי iTCommMedia Latam ביחס לחוזה זה במקרה של גבייה או ניהול תביעה דרך בתי המשפט. הלקוח מוותר על מקום מגוריו ומגיש לערכאות המשפטיות כי iTCommMedia Latam בוחרת ומציינת וכן נכנע להליך שהאחרון בוחר לבצע גבייה שיפוטית. הלקוח יתחם את הכתובות, הרשומות בחוזה זה לקבלת הודעות, זימונים שיפוטיים או חוץ-משפטיים, ויאלץ את עצמו להודיע ל-iTCommMedia Latam על כל שינוי בהם.
22. כוח ייצוג: אם הלקוח הוא אדם טבעי, ישות משפטית או ארגון שונה מהחותם על חוזה זה, החתום רשאי לחתום בשמו ובשם הלקוח, אשר מסמך מספק יהיה העדות עבורו. ייפוי כוח שניתן בפני נוטריון כאשר נציג האדם או הארגון הטבעי או המשפטי מסמיך אותו לפעולות כאמור. iTCommMedia Latam שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הבקשות שהוגשו עם מסמכים כאלה. במקרה שהלקוח לא נתן סמכות או הרשאה לייצגו, או שהחותם אינו מוסמך לכך באופן לגיטימי, מקבל החותם ומאשר כי הוא מחויב באופן אישי לעמוד בכל ההתחייבויות שהתכוון להתקשר בהן. בשם הלקוח, לרבות הוצאות משפט.
23. ערב: אם הלקוח הוא אדם טבעי, תאגיד, שותפות או ישות אחרת, החתום מטה ו/או המנוי בעצמו ערב ללא תנאי ולכל עת את התשלום ל-iTCommMedia Latam של היתרות המגיעות על ידי אדם טבעי, תאגיד, חברה או חברה. ישות אחרת עבור השירותים הניתנים במסגרת חוזה זה. החתומים מטה ו/או החתום מטה מוותרים על הצורך לקבל הודעה על כל התחייבות או עסקה ש-iTCommMedia Latam עשויה ליצור, לחדש, להאריך, לשנות באופן מלא או חלקי עבור האדם הטבעי, התאגיד, החברה או הישות במהלך תקופת חוזה זה.
24. פטירת הלקוח: במקרה של פטירת הלקוח, ניתן להמשיך את השימוש בשירות, באמצעות בקשה לשינוי בעלות לטובת בן הזוג הנותר בחיים או כל בן משפחה שיש לו אחד הציוד. במקרה כזה, הצד המעוניין יודיע ל-iTCommMedia Latam על כוונה זו תוך תקופה שלא תעלה על 30 ימים קלנדריים מהמוות. למעט האמור בסעיף זה, מותו של הלקוח יביא לסיום ההווה
25. הרשאת סיכון מרכזי: הלקוח מצהיר כי אישר ל-iTCommMedia Latam לעיין ברשומת האשראי שלו לפני החתימה על חוזה זה ומסמיך אותו לבצע את ההתייעצויות שנראה לו נחוצות במהלך תקופת חוזה זה.
26.תעריף מיוחד לקשישים: הקשישים ייהנו מהנחה בתשלום החשבונית הכוללת עבור השירותים המחייבים בחוק, לאחר שהתקיימו הדרישות שהחשבונית היא על שם המוטב, המאוחר יחול רק על יחיד. חוזה עבור כל שירות ודרישות אחרות הכלולים בחוק האמור או בכל רפורמה בו.
27. פרמטרים של איכות שירות ה-WIFI ו/או הלוויין: בהתאם להוראות הרפובליקה של הונדורס קובעת כי מערכת האות SEÑAL 5Ghertz תואמת את ההמלצות ש-International Telecommunications Union (ITU) קובע עבור לוויין מערכות קבועות. אספקת שידור אודיו ווידאו ואינטרנט על מנת לספק זמינות מלאה של הרשת.
קבלה: הצדדים המתקשרים מקבלים כל אחד ואחד מסעיפי חוזה זה, וכן את התנאים והתנאים המובעים בו ונחתמים בעיר  ____ ב____ ימי החודש _______ של השנה ______

CLIENT SIGNATURE 

חתימה של נציג משפטי או סוכן מורשה iTCommMedia Latam.

זהות לקוח: 

מספר חוזה : _________

 

תנאים והגבלות של מוצרים ושירותים אחרים המסופקים על ידי iTCM Group, זכייניה, מפיצים או בעלי בריתה אסטרטגיים.

 

מידע רלוונטי

דרישה הכרחית לרכישת המוצרים המוצעים באתר זה, היא שתקרא ותאשר את התנאים וההגבלות הבאים הכתובים להלן. השימוש בשירותים שלנו כמו גם רכישת המוצרים שלנו ירמזו שקראת וקיבלת את התנאים וההגבלות במסמך זה. כל המוצרים   המוצעים על ידי האתר שלנו יכולים להיווצר, לחייב, לשלוח או להציג על ידי דף אינטרנט שלישי ובמקרה כזה הם יהיו כפופים לתנאים וההגבלות שלהם. במקרים מסוימים, כדי לרכוש מוצר, יהיה צורך ברישום על ידי המשתמש, עם הזנת נתונים אישיים מהימנים והגדרת סיסמה.

המשתמש יכול לבחור ולשנות את הסיסמה לגישה לניהול חשבונו בכל עת, במידה והוא נרשם וכי הדבר נחוץ לרכישת כל אחד מהמוצרים שלנו. www.itcommmedia.com אינו לוקח על עצמו אחריות במקרה שהמפתח האמור ניתן לצדדים שלישיים.

כל הרכישות והעסקאות המתבצעות דרך אתר זה כפופות לתהליך אישור ואימות, אשר עשוי לכלול אימות של זמינות מלאי ומוצרים, אימות אמצעי התשלום, אימות החשבונית (אם קיימת) ועמידה בתנאים הנדרשים ב- אמצעי תשלום נבחרים. במקרים מסוימים עשוי להידרש אימות באמצעות דואר אלקטרוני.

מחירי המוצרים המוצעים בחנות מקוונת זו תקפים רק לרכישות שבוצעו באתר זה.

רישיון

iTCM Group  באמצעות אתר האינטרנט שלה מעניקה רישיון למשתמשים להשתמש  במוצרים הנמכרים באתר זה בהתאם לתנאים ולתנאים המתוארים במסמך זה.

שימוש לא מורשה

אם רלוונטי (למכירת תוכנות, תבניות או מוצרי עיצוב ותכנות אחרים) אינך רשאי להציב אחד מהמוצרים שלנו, שונה או ללא שינוי, בתקליטור, אתר אינטרנט או כל מדיה אחרת ולהציע אותם להפצה מחדש או למכירה חוזרת מכל סוג שהוא. .

תכונה

אינך יכול להכריז על קניין רוחני או בלעדי לאף אחד מהמוצרים שלנו, שונה או ללא שינוי. כל המוצרים הם נכס  de ספקי תוכן. אלא אם צוין אחרת, המוצרים שלנו מסופקים  ללא כל אחריות, מפורשת או משתמעת. בשום מקרה חברה זו לא תהיה אחראית   לכל נזק, לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים או הפסדים אחרים הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצרים שלנו.

מדיניות החזר כספי ואחריות

במקרה של מוצרים שהם  סחורה בלתי מוחשית בלתי חוזרת, איננו מנפיקים החזרים כספיים לאחר משלוח המוצר, יש לך האחריות להבין לפני הקנייה.  אנו מבקשים ממך לקרוא אותו בעיון לפני רכישתו. אנו עושים חריגים לכלל זה רק כאשר התיאור אינו מתאים למוצר. ישנם כמה מוצרים שעשויים להיות בהם אחריות ואפשרות להחזר, אך הדבר יצוין בעת רכישת המוצר. במקרים כאלה, האחריות תכסה רק פגמי יצרן ותכנס לתוקף רק כאשר נעשה שימוש נכון במוצר. האחריות אינה מכסה תקלות או נזקים שנגרמו משימוש לא נכון. תנאי האחריות קשורים לכשלים בייצור ותפעול בתנאים רגילים של המוצרים ותנאים אלו ייכנסו לתוקף רק אם נעשה שימוש נכון בציוד. זה כולל:

– בהתאם למפרט הטכני המצוין עבור כל מוצר.
- בתנאי סביבה בהתאם למפרטים שצוינו על ידי היצרן.
– בשימוש ספציפי עבור הפונקציה שבה הוא תוכנן מהמפעל.
- בתנאי הפעלה חשמליים בהתאם למפרטים ולסובלנות המצוינים.

בדיקה נגד הונאה

ייתכן שרכישת הלקוח תידחה לצורך בדיקת מניעת הונאה. ניתן גם להשעות אותו לזמן ארוך יותר לצורך חקירה קפדנית יותר, כדי למנוע עסקאות הונאה.

פרטיות

פורטל זה www.itcommmedia.com מבטיח שלמידע האישי שאתה שולח יש את האבטחה הדרושה. הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש או במקרה של דרישת אימות ההזמנות לא יימסרו לצדדים שלישיים, אלא אם יש לגלותם בהתאם לצו בית משפט או לדרישות משפטיות.

הרשמה לניוזלטרים לקידום מכירות היא מרצון וניתן לבחור בעת יצירת חשבונך.

iTCM Group שומרת לעצמה את הזכויות לשנות או לשנות תנאים אלה ללא הודעה מוקדמת.


 

bottom of page